Hiyìka stxo nìngay


2010-12-05 @ 23:01:47 | Lahe
Fìtrr, tengkrr perängkxo hu Kala, oel sngolä'i fwivew hiyìka stxot nìSwenska.
Äo fìpamrel ngal tsun stxot tsive'a. Sílpey oe tsnì ngar sivunu!

Sten
- Tskxe
Stig - Fya'o
Kattahjärta - Palulukantsyìpä Txe'lan
Fisk - Payoang
Fiskarn - Tutan a fayoangit taron
Ren - Laro
Hon - Poe
Bror - Tsmukan
Bo - Kelku si
Tom - Ke teya
Vind - Hufwe
Axel - ~Pxuntil
Ben - Kinam
Träd - Utral
Hand- Tsyokx
Hans - Poanä
Svan - Fnel Ayyayoyä
Björn - Tsaioang a ayfo nìÌnglìsì syaw Pxir.

'Aw a ngal new? Fu omum nga teri pxaya lì'ut ahiyìk nì'ul srak? Piveng! :D 

Ayngeyä Aylì'u
Pesu: Plumps

Kaltxì,pelun fpìl ngal futa tsayfnelì'u lu hiyìk? Tì'efumì oeyä, na numeyu lì'fyati leSvenska, fperìl oel futa aylì'uä tìlamìl na 'a'awa lì'u leToitsye sleyku tìftuet fte nivume ngeyä lì'fyat ;)

2010-12-06 @ 17:12:11
URL: http://stegemue.blogspot.com
Pesu: Le'eylan

Tì'efumì oeyä, ke sunu oer txo fko oer syaw "tskxe", nakenong. :P

Slä "Kattähjärta" nang! :3

2010-12-06 @ 18:01:19

Pamrel sivi:

Tskxo:
Srake oet zayerok?

E-mail:

URL:

Säplltxevi:

Trackback