Naer aftxìlor?


2011-04-19 @ 03:59:35 | Lahe
Kxawm zene stiveftxaw oe fì'ut..

Ayngeyä Aylì'u
Pesu: Talis

Pelun tstxo naerä lu "pom"? :D

tsaw lu lì'u lì'fyayä lena'vi ^^slä txo tsaw livu ftxìlor...

oel ke omum tsat. pesul omum tsat?kxawm ngal ìyomum tsat^^

2011-04-19 @ 17:32:21
URL: http://mr-gedichte,blogspot.com
Pesu: TA

lu oeru nìngay tenga glass ro helku!! :):)

2011-04-20 @ 03:00:38
URL: http://tirea.skxawng.lu
Pesu: Ngawng

TSTXO ASWEYYY fmoli oel fìnaerit, kalinsyä'ä lu....TXUR

2011-05-11 @ 15:29:36

Pamrel sivi:

Tskxo:
Srake oet zayerok?

E-mail:

URL:

Säplltxevi:

Trackback