Tìkangkem Ngaynumeyä Aynumeyur


2011-06-02 @ 09:00:00 | 'o' tìnusume leiu

Fì'u lu "kelkutìkangkem" aynumeyur Ngaynumeyä. Set tok oel 'awmit ulte talun oe ke tsun kivar fìkintrr.

Nìn fìtsenget fpì Ìnglìsì.
Ftxey tutet a äo tok. Pamrel nìNa'vi pumteri; Pesu lu po? Peu fko por syaw? Peu sunu por?
Hawl sìpawmit ngeyä eylanur Ngaynumeyä teri sute a fol ftxoley. Fol hayawl nìteng sìpawmit ngaru, ngeyä tuteteri- ulte nga 'iveyng. 
Alu- hayawl nì'it tsa'uteri nìteng. 

Mì ayrel tok sìkenong a tsun srung sivi ngar tsakrr nga pamrel seri ngeyä tuteteri.Ayngeyä Aylì'u

Pamrel sivi:

Tskxo:
Srake oet zayerok?

E-mail:

URL:

Säplltxevi:

Trackback