Trr aSwey


2011-03-08 @ 18:02:46 | Lahe
Txo ngal tok Sweriyet fìtrr, nga zene yivom fì'ut:
Talun fìtrr lu trr pumä.

Aysrr fìfnelä txantsan lu, kefyak?
Srr a peng ngar san Nga zivene yivom ayut aftxìlor sìk.
Swey frato oey tì'efumì!

Yivom nìfpom :3

Ayngeyä Aylì'u
Pesu: Talis

mjam, oel fpìl futa tsaw lu ftxìlor :)

2011-03-08 @ 22:56:02
URL: http://myspace.com/navitalis

Pamrel sivi:

Tskxo:
Srake oet zayerok?

E-mail:

URL:

Säplltxevi:

Trackback