Ftereiyia Lì'fyat aMip


2013-06-04 @ 21:40:00 | Lahe
Ayngar kxawm smon fwa oer sunu nìtxan fayreltsyìp arusikx a pumur fko syaw Game of Thrones. Li pamrel soli oe fìtxeleteri pìlokmì, slä mezìsìtam. Ha, lì'fya leDothraki fkeytok kifkeymì Game of Thrones-ä, ulte pum oer yawne leiu!
Nerume oe pumìrì, slä lu ngäzìk to Na'vi. Ke sunu oer, ngong oe längu nì'it. Slä, mi, 'o' nìtxan lu.
 

Ayngeyä Aylì'u
Pesu: Tirea Aean

Lu ngäzìk nìtxan srak?

Svar: Srane! Ha lì'fya leNa'vi lu law nìtxan. Ftue, fyinsì: oel pumit TSLAM, taweyka frakorenur lun lu. Slä fìlì'fya lu na pum 'rrtayä, ke lu lun horenur, alu lu ngäzìk to lì'fya leNa'vi.
Le'eylan

2013-06-11 @ 05:49:01
URL: http://tirea.learnnavi.org
Pesu: Ngawng

NIVUME AYLÌ'FYARI NÌWOTTX! :D

2013-06-17 @ 12:34:38
URL: http://ngawng.blogspot.com.au

Pamrel sivi:

Tskxo:
Srake oet zayerok?

E-mail:

URL:

Säplltxevi:

Trackback