Trr Tìk'ìnä


2013-06-06 @ 16:17:11 | Lahe
Fìtrr lu trr Sweriyeyä, alu frapor tìk'ìn. Oel sar pumit uvanhu.
Sìlpey tsnì ngar kosmana trr livu!

Rel uvanä ta Pari lu :)
 

Ayngeyä Aylì'u
Pesu: Tirea Aean

Wou. Tsauvanìri 'ur fkan ngäzìk nìtxan O_O

Svar: Oer sunu nìtxan pum! Zene fko livu lemweypey, slä mi lu 'o'!
Le'eylan

2013-06-11 @ 05:46:07
URL: http://tirea.learnnavi.org
Pesu: Ngawng

Ngäzìk nang...tsari kawkrr oe ke livu tìmweypey :p

Svar: Stum kawkrr oer pum lu! (ke 'omampi uvanit takrra oel fìpostìt ngolop! fnu, kawtur peng! >___<)
Le'eylan

2013-06-17 @ 12:28:44
URL: http://ngawng.blogspot.com.au

Pamrel sivi:

Tskxo:
Srake oet zayerok?

E-mail:

URL:

Säplltxevi:

Trackback