Mulle (nìmun..)


2010-08-01 @ 12:23:47 | Ayvur
Txo oe sngä'ì hu fìkem a lu ralpeng vurur... Oe ke tsun ftivang! HRH.
Ngaytxoa, oeyä eylan. Fìvur lu syen. Oe pänutìng. ^^Ayngeyä Aylì'u
Pesu: Talis

vur sunu oeru :Dslä fpìl oel futa ngal tswola' hapxít lì'uä mì ngaYtxoa, kefyak?

2011-01-23 @ 15:52:07
URL: http://myspace.com/navitalis

Pamrel sivi:

Tskxo:
Srake oet zayerok?

E-mail:

URL:

Säplltxevi:

Trackback