Mulle


2010-08-01 @ 11:49:47 | Ayvur
Oel namew ngaru tivìng 'awa 'uti asyen, srekrr oe txìng.
Mipa vur!


Ayngeyä Aylì'u
Pesu: Talis

tse... oel ke tslam lì'ut ngeyä. fìlì'u lu AYTAYOR...

nga tsun wivìntxu oeru ralit fì'uä srak?

2011-01-23 @ 15:58:54
URL: http://myspace.com/navitalis
Pesu: Talis

rolun! lì'u za'u ta txayo! tslolam set :)

2011-01-23 @ 16:07:24
URL: http://myspace.com/navitalis

Pamrel sivi:

Tskxo:
Srake oet zayerok?

E-mail:

URL:

Säplltxevi:

Trackback