Lì'fya aLahe


2011-04-03 @ 00:42:18 | Lahe
'ite sì sempul ta soaia a fko syaw Stark.

Sìlpey oe tsnì ngaru smivon fìlì'fya a fko syaw Dothraki. Lu "mipa" lì'fya a tutel ngolop fpì puk. Pumur fko syaw "A Game of Thrones". Puk lu txantsan, ulte ye'rin slayu pum rel arusikx! Ke tsun pivey oe!
Pamrelyul fìpukä ngolop hola lì'ut pukur, ulte tsakrr fo sngeykolä'i ngivop relit arusikx, tuter alahe tolìng txintìn a ngivop lì'fyat nì'ul. Na Kämeron Pawlsì!

'evenge a fko syaw Daenerys, ta soaia a fko syaw Targaryen.
Por sunu fa'li c:


Viserys- lu tsmukan peyä alu Daenerys.

Puk lu teri pxaya soaia aketeng, ulte frapo new iveyk atxkxemì. Lu, na tsun tslivam ìlä tstxo, uvan teri txintìn alu eyktan.
Ulte lu pxaya tute a new fìtxintìn nìngay. Suteo fpì tìkawng, ulte suteo fpì tìhawnu.
Pukur lu fra'u. Tìyawn tì'vekisì, soaia kutusì, tìnokx kxitxsì.
Zivene nga fayfukit nivìn nìngay!

Menantangtsyìp hu mesmukan- a fko syaw Robb si Bran, ta soaia alu Stark.

Lì'fya alu Dothraki tsun fko nivume fìtsenge. Ngopyu lì'fyayä poltxe san Oeru lu 2000a lì'u sìk. Alu- lu li tsawl. Stum. Ngopyuä tstxo lu David J. Peterson.
Sute leDothraki lu... ìì.. Fo nìftue sti. Por tìwusem sunu nìftxavang ulte taluna feyä lì'fya lu nìteng. Lu pxaya kemlì'u teri tìwusem, tìsraw sì tìspang, txo nga tsun tslivam ;)

Eyktan a fko syaw Drogo.
Po lu ta sute leDothraki- alu po plltxe nìDothraki.

Ayngeyä Aylì'u

Pamrel sivi:

Tskxo:
Srake oet zayerok?

E-mail:

URL:

Säplltxevi:

Trackback