Trr aSwey


2011-03-08 @ 18:02:46 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (1)
Txo ngal tok Sweriyet fìtrr, nga zene yivom fì'ut:
Talun fìtrr lu trr pumä.

Aysrr fìfnelä txantsan lu, kefyak?
Srr a peng ngar san Nga zivene yivom ayut aftxìlor sìk.
Swey frato oey tì'efumì!

Yivom nìfpom :3

Sa'nutsyìp leRrta'


2011-03-07 @ 23:05:17 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (3)


Rewon tsawkeyä


2011-03-04 @ 10:23:31 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (1)
Fìrewon tsakrr oe txen soli, oer loleiu tì'efu atxantsan. Tsawket tsameiun tsive'a oe, ulte oer lolu nì'aw 'awa tìfpìl, alu "frawzo". Ke 'armefu ngeyn oe, ulte tsakem lu hiyìk nìtxan oeteri.Oel yamom oey wutsot leye'krr hu lrrtok, ulte oel zolerok oey ayunilit txonta. Mì ayunil oey, oe parmlltxe nìNa'vi, nìpay nang! Fratìpängkxot nìlaw tseiun ziverok oe, tewti.
Fìtrr lu sìltsan nìtxan kop talun lu trrpuve- alu Tìkangkemvi Ngaynume layen fìtxon. Ye'rin 'awa zìsìt salyalew akrrta pum sngolä'i. Tsun spivaw tsa'uri nga srak? Oe ke tsun. 'awa zìsìt nang! 'awa zìsìt fa tìnusume, sìpängkxo atxantsan, mipa eylan sì tì'o'.

Lu oer fìtrr nì'aw 'awa 'u a ke sunu oer- mì sänumvi ayioangteri ayoel staryeftxängaw ayngawngit. Ayngawng pak. Vä'!
Ulte hì'ia ngawng akeftxo, po ke lu pxan kxitxìri...

Ha.. Mi. Txantsana trr nìngay. Sìlpey oe tsnì livu nìteng ayngar!