Palulukantsyìp oeyä


2011-05-16 @ 22:32:04 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (2)Po nì'aw namew kaltxì sivi. Po lu taronyu atxantsan, frakintrr pol soaiaru oeyä munge ayyayot! Po 'efu nitram to sa'nok oeyä a zene ayioangit mivunge wrrpa nìmun, hah!

Fpì Ngaynume


2011-05-06 @ 17:50:01 | Ayvur | Ayngeyä Aylì'u (3)
Fì'ut oel ngolop Ngaynumer, ulte sìlpey tsnì sivunu!


Lu kawng nì'ul


2011-05-03 @ 07:23:14 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (2)
Set, zera'ängu nì'ul herwì! Lu na txanfwerwì!
Längu na muvea vospxì nìmun.

Pey. Pey. PEU?


2011-05-02 @ 16:47:19 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (2)
Ke tsun spivaw oeyä menarit oe! Set zera'ängu herwì. HERWÌ. Pak.

Ulte oer lu nì'aw ayrel hu syulang. Oer ke sunu kaw'it. Kxawm zene oe syivaw pìlokur Syulangpuk: talun pum längu teya fa aysyulang nì'aw.

Slä ayutralur lu ayrìk nang! Kifkey ean lu nìtxan.