Tìsop Uranä


2013-06-24 @ 22:00:00 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (0)
Fìtrr tarmop oe ponguhu eylanä fa uran. Lolu lor nìtxan 'ora na'rìngsì a ayoel tsole'a!
Nivìn äo!
 
 
 
 

Trr Tìk'ìnä


2013-06-06 @ 16:17:11 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (2)
Fìtrr lu trr Sweriyeyä, alu frapor tìk'ìn. Oel sar pumit uvanhu.
Sìlpey tsnì ngar kosmana trr livu!

Rel uvanä ta Pari lu :)
 

Ftereiyia Lì'fyat aMip


2013-06-04 @ 21:40:00 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (2)
Ayngar kxawm smon fwa oer sunu nìtxan fayreltsyìp arusikx a pumur fko syaw Game of Thrones. Li pamrel soli oe fìtxeleteri pìlokmì, slä mezìsìtam. Ha, lì'fya leDothraki fkeytok kifkeymì Game of Thrones-ä, ulte pum oer yawne leiu!
Nerume oe pumìrì, slä lu ngäzìk to Na'vi. Ke sunu oer, ngong oe längu nì'it. Slä, mi, 'o' nìtxan lu.