Kìyevame


2010-07-31 @ 23:44:53 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (0)
Oe txìng set... Nìkeftxo, slä ngay.
Fìtseng lu rel ayngaru!
Kalin, srak? ^^

Hìyika upxare.


2010-07-31 @ 11:32:54 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (2)
Pe'u pamrel sami oe? Ke omum. HRH.
Fitsenge tok rel ngaru.
Fì'ul frakrr lrrtok seyki oetì.

W.I.T.C.H mì Na'vi


2010-07-11 @ 20:25:30 | Ayvur | Ayngeyä Aylì'u (1)
New aynga nì'ul W.I.T.C.H srak?
Piveng oe, srane / kehe?
Talun oe ke omum peu aynga new ;)

Tsawla Memikyun 'aw


2010-07-10 @ 09:56:20 | Ayvur | Ayngeyä Aylì'u (0)

Tsawla Mehinam 'aw


2010-07-10 @ 09:05:19 | Ayvur | Ayngeyä Aylì'u (0)

Pa'liyä tìftia


2010-07-10 @ 08:31:13 | Ayvur | Ayngeyä Aylì'u (1)


Tute Tuke 'aw


2010-07-10 @ 05:51:49 | Ayvur | Ayngeyä Aylì'u (0)

Fì'u ke lu eyawr, slä fì'u layu ye'rìn :)