Inception


2010-09-23 @ 18:11:31 | Rel arusikx | Ayngeyä Aylì'u (1)
Tse..
Inceptionìt oel ftawnemkrrmì tsame'a. Ke tsame'a txo ngal Inceptionìt,
ngal kxawm ke new ivomum fì'ut!


Tam.
Tora ayhìkrrmì, tengkrr peyä meveng mìn ulte awngal tsun tsive'a mefeyä keyìt,
'awa tutan uo oe, plltxe(zawng) san Mefeyä tìsraw seyki oeyä menariru nìtxan! sìk.
(Poan fperìl meveng ke lamu sevin) Ulte ayoe tsnì tarmok ro satsenge harmangham nìtxan.

Tam tam. Inception lu yawne oer.

Project Ngaynume


2010-09-13 @ 14:31:20 | 'o' tìnusume leiu | Ayngeyä Aylì'u (1)
PROJECT NGAYNUME WILL BE ACCEPTING A NEW WAVE OF NA'VI BEGINNERS ON SEPTEMBER 24.
Everyone is welcome!

Tìng nari!


2010-09-08 @ 16:20:19 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (0)
Pawl perlltxe

Txo sawtute ke tsun tslivam...


2010-09-01 @ 23:34:00 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (0)
... nga tsun zivawng: "TIVERKUP SKXAWNG!"
... nga tsun pamrel sivi "ngeyä sa'nok." ulte tivìng fì'ut ayforu.
... ngal tsun mivunge ngeyä ikranìt alor, ulte mivakto fte ayfo.
... ngal tsun tsrive’i kawnga apxlls ayfomì.
... ngal tsun wiveyn palulukanìl yerom ayfoti.
... ngal tsun fpivìl: "Oe lu na'vi, oe lu na'vi, oe lu na'vi ulte sute lena'vi ke spivang sawtute leskxawng.."


Oer ke lu lun, oe ke omum ta pelun fìpamrelìl tok fitsenget.
Hrh.