Hì'ia Pa'li aHì'i sì Zìsìkrr aWew


2013-11-26 @ 19:10:00 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (0)
Nivìn fìswirätsyìpit a pumhu oe fìtrr ultxaroleiun! Poan lu nìtxan hì'i (fu kxawm oe nì'aw lu tsawl??) ulte kosman frato.
'eylan oey oesì tarmìran pohu fa säzärìp ulte lolu na tìran nantanghu, pak!
 
 
Lolu wew nìtxan, hufwa- ke tsolun 'ivefu oeyä ayvenzekit oetsyìp! Ha, tsa'u lu Sweriye ngaru. Ke lu ayoer kea herwì li, tsahey! Pum lu lom oer, ulte pumìl tìng atanit vawma tonur. Ulte lu vawm, nìngay- fìtrr txon'ong zola'u pxeyro ha'ngirro!
Ulte oer sunu hivahaw nìtxan, alu oe kxawm txen sivi ro vomun- tsakrr nì'aw pxeya "krrtsyìp" atanfa lu oer! Ai, ai, ai. Ke sunu. Kxawm zivene oe txen sivi tsawkehu- ro vol rewonmì..  
 
Kxawm lam fwa oe ngä'än tìvawmìri, slä fayvospxì sunu oer nìteng. Ro fìtrr'awve ftxozä atanä livu- layu txantsan, oe keng tivok kelku kelkut tsatrr! Hu oeyä mesmukan nìteng- oe ke tsun pivey!
 
Numtseng leru txantsan- nerume oe nìtxan lì'fyayä tìftiateri ulte sunu oer. Lu oer pxaya 'eylan amip- ta tseng apxay; kintrram kolar 'eylanìl ta Yuesey oer fya'ot a 'em American Pancakesit. Sunu oer nì'ul to pum leSweriye!
Ftxìlor!
 
Makto zong!