Tìrol tìyawnä


2010-10-29 @ 14:11:14 | Sìrol | Ayngeyä Aylì'u (0)

Txopu rä'ä si, oe terìran rofa nga.
Niviä oeyä tsyokxit, oel ngati hawnu.
Fìtsenge oeyä mepunmì, nga tsun spivaw.
Yivem nekll ngeyä ekxawnit, ngar oel fpomit tìng.
Talun nga lu yawne oer, nìtsafya nga lu.
Ulte ngaru oel new tivìng fra'u a oer lu.
Tivung oer fìkem sivi a hivawnu ngat tengkrr nga meyp lu.
Talun nga lu fra'u oer.
Txopu rä'ä si, oe terìran rofa nga.
Set oe lu ngeyä, ulte set oe tsun rivey.
Oel kawkrr ke hivum, talun fìtsenget oel new 'ivi'awn.
Nivìn oengit, tìrey lu oengeyä.
Tsun ngal tsive'a tsazuzawkrrit a livu oengur?
Talun nga lu yawne oer, nìtsa'fya nga lu.
Ulte ngaru oel new tivìng fra'u a oer lu.
Tivung oer fìkem soli a hivawnu ngat tengkrr nga meyp lu.
Talun nga lu fra'u oer.
Oer nga livu yawne nìtsafya nga lu.
Ulte ngaru oel new tivìng fra'u a oer lu.
Tivung oer fìkemit sivi a livu ngahu, tengkrr tìrey lu kawng.
Talun nga lu fra'u oer.
Txopu rä'ä si, oe kerllkxem rofa nga.
Talun nga lu fra'u oer.

Txopu rä'ä si, oe terìran rofa nga.
Niviä oeyä tsyokxit, oel ngati hawnu.
Fìtsenge oeyä mepunmì, nga tsun spivaw.
Yivem nekll ngeyä ekxawnit, ngar oel fpomit tìng.

Talun nga lu yawne oer, nìtsafya nga lu.
Ulte ngaru oel new tivìng fra'ut a oer lu.
Tivung oer fìkem sivi a hivawnu ngat tengkrr nga meyp lu.
Talun nga lu fra'u oer.
Txopu rä'ä si, oe terìran rofa nga.

Set oe lu ngeyä, ulte set oe tsun rivey.
Oel kawkrr ke hivum, talun fìtsenget oel new 'ivi'awn.
Nivìn oengit, tìrey lu oengeyä.
Tsun ngal tsive'a tsazuzawkrrit a livu oengur?
Talun nga lu yawne oer, nìtsa'fya nga lu.
Ulte ngaru oel new tivìng fra'ut a oer lu.
Tivung oer fìkem soli a hivawnu ngat tengkrr nga meyp lu.
Talun nga lu fra'u oer.

Oer nga livu yawne nìtsafya nga lu.
Ulte ngaru oel new tivìng fra'ut a oer lu.
Tivung oer fìkemit sivi a livu ngahu, tengkrr tìrey lu kawng.
Talun nga lu fra'u oer.
Txopu rä'ä si, oe kerllkxem rofa nga.
Talun nga lu fra'u oer.

Ftawnemkrrmì, 'awa trr ahiyìk


2010-10-29 @ 11:37:22 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (0)

Zerok fìrel srak?


Oel ngolop kìngit fìrelteri, ulte 'awpo pamrel soli:
"Tì'efumì oeyä, ayfo lu tsafkxen a tok mì ayutraltsyìp. Oel ke fpìl futa ayfo lu tsa"fkxen" a mì ayutral tok (alu apxll)."

Ulte, nìawnomum, franumeyu Tìkangkemvi Ngaynumemì lu ayapxll. KE fkxeno alahe.

Oel ke omum futa peut oe fpolìl tsatrr- *Herangham*. Slä 'uol ngeykop oer pamrelit.
Ulte fìpamrel nìkeftxo lu nìÌnglìsì.... Slä txo nga new, ngal tsivun nivìn tsapamrelit fìtsengro:
PAMREL NÌÌNGLÌSÌ


Vur a lu hiyìk slä keftxo sì sìfpìl alahe


2010-10-29 @ 01:42:12 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (1)
Fìtrr numtsengmì, oer poleng vur a lu hiyìk, slä keftxo nìteng.
Lamu sänumvimì. Sänumvi teri Tìftia Kifkeyä.

Oeyä pongu lenumtseng lu pongu hu pxevolawa numeyu. Txampxìru sìpusängkxo teri kifkey sunu sì eltur tìtxen si.
Trram ayoe hasey soli Payhu. Nolume teri peut payìl kin txo pumur fpom livu, ulte tele alahe.

Ngian: Fìtrr ayoel sngivä'i hu "Tsa'u terìng ngaru ngeyä sa'semta".

Ayoe parmlltxe teri fayu a lu hì'i nìtxan frapoyä tokxmì. Fayu a pe'un txo ngeyä menari livu ean fu kllvawm. Fayu a pe'un txo nga livu tsawl fu hì'i. Fayu lu fraporu. Ulte fayu terìng ngaru ngeyä sa'semta srekrr nga 'ongokx.
Fayu a lu hì'ia hapxì ngeyä sa'nokta sì hì'ia hapxì ngeyä sempulta.
Fayu nìteng pe'un txo ngeyä nikre livu vawm fu teyr, (sì pxaya tele nì'ul).
Oe sìlpey tsnì ayfo tsun tslivam.

Tam. Fayuteri ayoeyä sänumvi lamu. Slä, nìawnomum set, oeyä ponguru lenumtseng sìpusängkxo lu yawne. Ulte tsa'ut ayoel oleyk nìwin ayfya'o alahe. Fìsänumvi, oeyä karyu nì'aw parmlltxe.  Frasänumvi ayoe parmlltxe teri ayu na:

------
Sawtutel tsun liveykatem ayfkxenit. Slä lu awnga tawnung srake?
Ulte pesul tsun piveng futa "Sran, awnga lu tawnung" fu "Kehe, KAWKRR" srak?
Lu tsakem sìltsan fu kawng?
Tsun awngal yivom fayfkxenit a lu "mip" srak? Lu hrrap fìtxelemì?
Suteol fpìl futa sran, txo ayfkxen slivu sìltsan nì'ul, tsakem ke tsun livu kawng, kefyak?
Oe ke omum... Fwa leykatem fra'u a rerey rey'engmì lu hiyìk oel fpìl..


------
Tenga txele ayioangteri. Lu awnga tawnung srake? 
Tsun awngal leykivatem ayioangit?
Txo ayioangìl "amip" nakenong terìng veyit nì'ul, lu tsakem mi kem lehrrap?
Lu fìkem a terìng ayfkxenur ayu fayoangta eyawr srake???? SRAN, oe plltxe nìngay. 

Fayfayoang
rerey wewa sengmì, ulte txo fìfxenur livu fayu, fìkxen tsun rivey nulkrr. 
[Oe plltxe teri fìfkxen a lu rìm, tsawl, hu pxaya ayu ahì'i. Lu ftxìlor äo txep fu som nìtxan fte tsun slivu pxaya ayu a lu syo teyrsì a oel new yivom tengkrr nerìn relit arusikx. Tslam srak? Kehe?]
Tsun awngal tivìng fìfkxenur ayut fayoangta, fte fìkxen tsun rivey sengmì a lu wew? Srak?

Lu tsa'u eyawr? Oel ke new yivom fìftxenit arìm txo tsa'uru lu ayu lefayoang.
Slä kxawm oel tsakemit srekrr soli. Ke omängum nìngay.

Nanterik?

------
Ayoe parmlltxe teri eveng nìteng. Txo awngal tsun leykivatem ayioangit fkxenitsì, pelun ke awngeyä eveng nìteng? "" Kxawm ngal new 'eveng a lu tsawl hu nikre ateyr. Kea tele angäzìk! ""
Tì'efumì oeyä... kehe. Kawkrr. Ke new pive'un txo oer livu 'eveng atsawl fu hì'i.
Ke lu oeyä txele kaw'it.------
Txo sa'nokur poleng fì'u a san ngeyä 'eveng a mi ngängmì lu, ke lu lefpomtokx. Por livu pxeya pxun, sì nì'aw 'awa nari sìk, pehem lu kem aeyawr?
Talun 'eveng lahe lu, po zene tiverkup srak? Fu zene frapor livu skxom tìreyä?
Txo soktorìl omum futa fì'evengur ke tsun livu tìrey apxan, tsun fkol fìpot .... spivang?
Ulte peu lu "tìrey apxan"? Pesul tsun pivlltxe peut a lu eyawr fu keyawr?

Oeyä karyu poltxe san 'awa trr, tengkrr oe lamu 'ewan, oel sì oeyä 'eylanìl tìftiayä famrrfen fìkelkut....
Kelku a lu fpì sute evengsì a ke lu na frapo. Oel tsole'a fì'evengit...
Poanur lamu nì'aw 'awa nari. Fìnari tamok kxammì keyä.
Mìkam peyä zekwä, ta'leng nìhawng lamu. Na... na 'ioang lepay.
Ulte fì'evengur lamu ayzekwä apxi, na yayo.

Oel tsole'a 'evengit alahe.
Poer solalew tsìnga zìsit... Slä poe lamu syo nìtxan.
Nì'aw tsìnga "kilo". Tsìnga zìsit, tsìnga "kilo". Poer ke lamu mepun, ke lamu mehinam.

Slä kxeyey a lamu kawng frato, por ke lamu "eltu atsawl".

[Nìawnomum, frapor lu "meeltu". Eltu atsawl eltu ahì'isì. Ngeyä sìfpìl tok eltu astsawlmì.]

 

Fì'eveng, ke tsamun fpivìl... Ke tsun sivi kea hemit. Por tarmìng syuve, ulte poe yarmom. Tsa'u lamu peyä "kem lerey". Na tsopì si, na ngeyä txe'lan rìkx, poe yarmom. Lu kemit nì'aw pol tsamun sivi..


Tsakrr oe halmum tsakelku, oel 'amefu nitram, fpì oe lu wotx. Oe lu sevin. Frapo lu sevin, nga lu sevin!
Aynga lu wotx. Txantsan.. kefyak? sìk.

Lu por tìrey apxan srak? Lu kxukx poer kem asìltsan?

Fratele lu teng. Ulte ngäzìk nìtxan. Talun ke lu horen ayey a tsun piveng awngar pehemit a sivi.
Oeyä karyu lu txantsan, ulte poan hangham nìtxan. Tsakem oer lu sranten, fpì tìnusume oer zene livu 'o'.
Poanìl vur palmeng ayoer, ulte na tì'ì'a oel pamrel sivi tsavurit ayngaru.

Oeyä karyur lamu fìtxintìn pxaya zìsit. Oeyä sa'nokä karyu, poan lamu!!

Ulte poan poltxe teri 'awa trr, ulte fìkelkutìkangkem peyä aynumeyu lamu..

Poan san Na kelkutìkangkem, oel pamawm oeyä aynumeyur futa ayfo kivä kelkune,
nivìn peyä sa'semä menariä 'opin. Ulte mawkrr, ziva'ul numtseng nìmun ulte piveng oer nakenong:
oeyä sa'semur lu kllvawma menari.

Nìawnomum, sa'semur aynari ean lu, tsasa'semur ke tsun livu 'eveng hu kllvawma menari.
Talun 'opin lekllvawm lu txur nì'ul to 'opin leean.

Ulte 'awa numeyu.. Fìpol, na frapo, nalmìn feyä sa'semä menarit.
Hola trr maw tsakelkutìkangkem, sa'nok a sti oer ziva'u.
Talun, peyä 'itanìl- oeyä numeyu- tengkrr nerìn menarit, tslolam 'uot akawng nì'aw.
Fìnumeyur lamu kllvawma menari. Slä peyä sa'semur lamu aynari aean.

Sran. Ulte sa'nokìl pameng fìnumeyur futa san ngal fpìl futa fìtutan ngeyä sempul lu, slä poan ke lu ngeyä sempul angay... [SRAN! NGAY LU!]
Fìnumeyur solalew mevolawa zìsit. Ulte ìlä fìkelkutìkangkem, poanìl rivun tsat peyä sempul ke lamu sempul angay.
Sempulìl ke omum ke'ut nìteng. sìk.

Ulte oeyä karyu poltxe san Oel kawkrr tsatìkangkemit tìng oeyä aynumeyur amip sìk.......


Le'eylan


Talun oel omum futa pesu oe lu tengkrr oe lu ngahu


2010-10-25 @ 22:37:11 | Sìrol | Ayngeyä Aylì'u (1)
Oel kin krr,
kxawm oel tswiva' futa pefya si fko.
Hamalo taw lamu teyr na zìsìkrr awew,
lo...
Oel fìkemit ftang a plltxe "kehe".
Set oel sivi hemit a oe tsun,
oel skiva'a fraekxan,
vaykrr oengìl ultxa sivi nìmun.
Oel omum futa, pesu oe lu,
tengkrr oe lu ngahu.
Oel omum futa, pesu oe lu,
tengkrr oe lu ngahu.
Kawkrr oel ke tslamam
kifkeyit angay fu unìlit.
Oel fpivìl sìfpìl amip,
slä nìawnomum nìkì'ong nì'it.
Ha oe ke pänu,
pivlltxe "ngaytxoa" a oel nulew fìkem.
Awnga lasyu faysute a awnga new livu,
set tup mawkrr latem.
Oel omum futa, pesu oe lu,
tengkrr oe lu ngahu.
Oel omum futa, pesu oe lu,
tengkrr oe lu ngahu.
Kawtur oe ke poltxe,
tsat nga 'olì'awn fìtseng txonam,
slä lu ngäzìk fìkem a fnivu,
tengkrr frapo "pefya fra'u lu" pawm.
Oel omum futa, pesu oe lu,
tengkrr oe lu ngahu.
Oel omum futa, pesu oe lu,
tengkrr oe lu ngah

Oel kin krrit,
kxawm oel tswiva' futa pefya si fko.
Io taw lamu teyr na zìsìkrr awew,
hamalo...

Oel fìkemit ftang a plltxe "kehe".
Set oel sivi hemit a oe tsun,
oel skiva'a fraekxanit,
vaykrr oeng ultxa sivi nìmun.

Oel omum futa, pesu oe lu,
tengkrr oe lu ngahu.
Oel omum futa, pesu oe lu,
tengkrr oe lu ngahu.

Kawkrr oel ke tslamam
kifkeyit angay fu unilit.
Oel fpivìl sìfpìl amip,
slä nìawnomum nìkì'ong nì'it.

Ha oe ke pänuterìng,
plltxe "ngaytxoa" lu kem a oe nulew.
Awnga lasyu faysute a awnga new livu,
set tup mawkrr latem.

Oel omum futa, pesu oe lu,
tengkrr oe lu ngahu.
Oel omum futa, pesu oe lu,
tengkrr oe lu ngahu.

Kawtur oel ke poltxe,
tsata nga 'olì'awn fìtseng txonam,
slä lu ngäzìk fìkem a fnu,
tengkrr frapo "frawzo srak" pawm.

Oel omum futa, pesu oe lu,
tengkrr oe lu ngahu.
Oel omum futa, pesu oe lu,
tengkrr oe lu ngahu.


Lor nìtxan, tì'efumì oeyä :)

Nolìn fì'ut srake?


2010-10-24 @ 23:34:42 | 'o' tìnusume leiu | Ayngeyä Aylì'u (0)
The lion king nìNavi

'Awa hapxì ahì'i ta tsakìng:Ayfmawm Rewonä (yol)

Hì'ang teri syal perängkxo,
fayoang ke tsun 'ìviawn ukxo.

Ayyerik terul fratrr ngim nì'ul,
tsyìräfi ke tsun rivun peyä sempul...

Kip fìwopx new tswivayon ayyayo,
tengkrr salioang nulnew tok mì sayo.

Ulte frakrr new yivom aynantang,
kawkrr ayfo ke tsun ftivang..

Nìlkeftang 'erong aysyulang...


Fralì'u mì sì'ì'a lu teng...... :)

Tìrey Termitä ke lu ftue...


2010-10-24 @ 20:34:52 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (0)

Na'vil kin tìrolit


2010-10-24 @ 19:18:26 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (0)
Oel fpìl futa Na'vil kin tìrolit fpì srr le'ongokx. :3
Peut fpìl ngal? Tìrol trrä le'ongokx lasy 'o'!
'o' na tìtusaron, kefyak?

NGA KXEYEY SI


2010-10-10 @ 01:28:58 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (1)
UVAN

Mì oeyä pamrel ta numtseng


2010-10-09 @ 18:16:41 | Woleyn | Ayngeyä Aylì'u (0)

Mipa Uniltìrantokx layu awngeyä ye'rìn!


2010-10-07 @ 18:23:12 | Rel arusikx | Ayngeyä Aylì'u (0)
Oe ke tsun pivey. Oel ke tsame'a Uniltìrantokxìt amip, hufwa oe nerew!