Naer aftxìlor?


2011-04-19 @ 03:59:35 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (3)
Kxawm zene stiveftxaw oe fì'ut..

Fmivi Kivar Koaka Palulukantsyìpur


2011-04-10 @ 01:12:35 | Ayvur | Ayngeyä Aylì'u (3)

Tsu'teytsyìp


2011-04-09 @ 15:11:24 | Ayvur | Ayngeyä Aylì'u (1)


Fayoangä Tìsteftxaw


2011-04-06 @ 00:41:11 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (1)
Trram mì numtseng oeyä zolene ayoe mivun'i fayoangit.
Fìkem silvi fte nivume fra'u mifateri payoangä.
Tse, fìkem oeru ke solunängu kaw'it. Oe nì'aw tamìng nari tengkrr ayeylanìl oeyä marmun'i payoangit.

Oe ke rel soleiyi tsakrr payoang lolu mawnun'i- ulte tsa'u ngaru zivene livu prrte': talun nìngay ke lolu ftxìlor.

Ha, oel tsole'a mìfat payoangä. Tsa'u fra'u.


Ke Tsun Oe Ftivang..


2011-04-05 @ 19:15:27 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (2)
..wivìntxu ayngaru ayrelit hu aysulang!

Aysyulang


2011-04-04 @ 14:48:53 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (0)
Aysyulang zera'eiu nìtrrtrr, frapum keteng sì lor. Fumur lu pxaya ayopin: rìm sì 'om sì ean sì teyr.
Sivunu ngaru!


Zìsìkrr aSom Zera'eiu nìKì'ong


2011-04-03 @ 18:57:20 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (0)
'awa trr 'amì'awn oe mì numtseng 'eylanhu oeyä fte ftivia. Oeng ftarmia vaykrr oeyä 'eylanìl krrwìntxuti nolìn ulte poltxe san Wiya! Po li lu hawngkrr srak? sìk. Oe holangham, talun wrrpa tsolun oe tsawketi mi tsive'a, ulte mì fìzìsìkrr tsawke ke 'i'awn ro saw hawngkrr. Slä tsakrr tslolam oel futa oeyä 'eylan nìngay poltxe. Lolu hawngkrr, ulte tsawkel mi tolok tawit. Oe lrrtok sami fa tìfpom.


Fìzìsìkrr lu yawne oeru nìftxavang. Zìsìkrr tìsomä, zìsìkrr yafkeykä asìltsan. Nìftxavang sunu oeru fìkem a tsun fko tsive'a tsawket keng txo lu hawngkrr. Mì zìsìkrr awew, fìtsenge tsawke nekll kä ye'krr, ulte atxkxe lu vawm txampxì krrä. Slä nì'ì'a zera'eiu zìsìkrr asom!
Nì'i'a nìngay!
Wrrpa tsolun fkol fì'ut tsame'änga:Nì'aw teyr sì ngul lolu taw kìfkeysì.
Slä nìkì'ong slarmu herwì tomperwì ulte mawkrr ne pay. Set tsun fko nìmun kllteti tsive'a. Oe 'efu nitram nìhawng!
'uo atxantsan lu fì'u: Fìtrr tsole'a oel.....'awvea aysyulangit a zera'u! Nang! Txantsan. Ní'aw.Syulang a fko syaw payìva herwìyä, lor nìtxan kefyak?


'awa lì'uhu


2011-04-03 @ 01:02:01 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (0)
Hu lì'u a'aw, oel sliva'tsu fìfkxen hu ftxìlor.
Slasyu ftxìlor nì'ul mì zìsìkrr asom- ulte pum zera'eiu nìngay!

Lì'fya aLahe


2011-04-03 @ 00:42:18 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (0)
'ite sì sempul ta soaia a fko syaw Stark.

Sìlpey oe tsnì ngaru smivon fìlì'fya a fko syaw Dothraki. Lu "mipa" lì'fya a tutel ngolop fpì puk. Pumur fko syaw "A Game of Thrones". Puk lu txantsan, ulte ye'rin slayu pum rel arusikx! Ke tsun pivey oe!
Pamrelyul fìpukä ngolop hola lì'ut pukur, ulte tsakrr fo sngeykolä'i ngivop relit arusikx, tuter alahe tolìng txintìn a ngivop lì'fyat nì'ul. Na Kämeron Pawlsì!

'evenge a fko syaw Daenerys, ta soaia a fko syaw Targaryen.
Por sunu fa'li c:


Viserys- lu tsmukan peyä alu Daenerys.

Puk lu teri pxaya soaia aketeng, ulte frapo new iveyk atxkxemì. Lu, na tsun tslivam ìlä tstxo, uvan teri txintìn alu eyktan.
Ulte lu pxaya tute a new fìtxintìn nìngay. Suteo fpì tìkawng, ulte suteo fpì tìhawnu.
Pukur lu fra'u. Tìyawn tì'vekisì, soaia kutusì, tìnokx kxitxsì.
Zivene nga fayfukit nivìn nìngay!

Menantangtsyìp hu mesmukan- a fko syaw Robb si Bran, ta soaia alu Stark.

Lì'fya alu Dothraki tsun fko nivume fìtsenge. Ngopyu lì'fyayä poltxe san Oeru lu 2000a lì'u sìk. Alu- lu li tsawl. Stum. Ngopyuä tstxo lu David J. Peterson.
Sute leDothraki lu... ìì.. Fo nìftue sti. Por tìwusem sunu nìftxavang ulte taluna feyä lì'fya lu nìteng. Lu pxaya kemlì'u teri tìwusem, tìsraw sì tìspang, txo nga tsun tslivam ;)

Eyktan a fko syaw Drogo.
Po lu ta sute leDothraki- alu po plltxe nìDothraki.