Pesenge lu tsatseng a fra'u apxllteri sngolä'i?


2010-11-18 @ 23:02:40 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (1)
Kxawm nga lu mip mì Sìkangkemvi Ngaynume, fu kxawm nga nì'aw ke omum pelun franumeyur fko syaw "apxll".
Lu ftue. Mì sngä'ikrr Ngaynumeyä, nì'aw hola numeyu zama'u aysänumvine. Ulte oel fì'ut pamrel salmi:

Upxare' nìÌnglìsì
.


Ulte set... franumeyu apxll leiu! Ayapxllìl fkot tsun rivun stum frafrezimì oeyä. Frakrr tun, ftxìlorsì ;)Ngawng leiu txantstew oeyä


2010-11-18 @ 19:59:42 | Lahe | Ayngeyä Aylì'u (2)
Ngawng tsun wiveyn nìwotx. Poe lu txantsan nì'aw.
Ulte poel woleyn merelit a wìntxu oe na Na'vi.

'awa trr, oe new tsivun wiveyn na poe :)


Tìng nari tsaäpxllur a oeyä nikret yerom O_o