Tìkangkem Ngaynumeyä Aynumeyur


2011-06-02 @ 09:00:00 | 'o' tìnusume leiu | Ayngeyä Aylì'u (0)

Fì'u lu "kelkutìkangkem" aynumeyur Ngaynumeyä. Set tok oel 'awmit ulte talun oe ke tsun kivar fìkintrr.

Nìn fìtsenget fpì Ìnglìsì.
Ftxey tutet a äo tok. Pamrel nìNa'vi pumteri; Pesu lu po? Peu fko por syaw? Peu sunu por?
Hawl sìpawmit ngeyä eylanur Ngaynumeyä teri sute a fol ftxoley. Fol hayawl nìteng sìpawmit ngaru, ngeyä tuteteri- ulte nga 'iveyng. 
Alu- hayawl nì'it tsa'uteri nìteng. 

Mì ayrel tok sìkenong a tsun srung sivi ngar tsakrr nga pamrel seri ngeyä tuteteri.Nolìn fì'ut srake?


2010-10-24 @ 23:34:42 | 'o' tìnusume leiu | Ayngeyä Aylì'u (0)
The lion king nìNavi

'Awa hapxì ahì'i ta tsakìng:Ayfmawm Rewonä (yol)

Hì'ang teri syal perängkxo,
fayoang ke tsun 'ìviawn ukxo.

Ayyerik terul fratrr ngim nì'ul,
tsyìräfi ke tsun rivun peyä sempul...

Kip fìwopx new tswivayon ayyayo,
tengkrr salioang nulnew tok mì sayo.

Ulte frakrr new yivom aynantang,
kawkrr ayfo ke tsun ftivang..

Nìlkeftang 'erong aysyulang...


Fralì'u mì sì'ì'a lu teng...... :)

Project Ngaynume


2010-09-13 @ 14:31:20 | 'o' tìnusume leiu | Ayngeyä Aylì'u (1)
PROJECT NGAYNUME WILL BE ACCEPTING A NEW WAVE OF NA'VI BEGINNERS ON SEPTEMBER 24.
Everyone is welcome!

PNgN fìtrr, na frakrr ;)


2010-08-27 @ 11:56:05 | 'o' tìnusume leiu | Ayngeyä Aylì'u (2)
Fìtrr leiu trrpuve! Tewti! Trrpuve = PNgN :D
RÄ'Ä TSW'A!
Oel new tsive'a ayngati PonguPlltxemì!

Txokefyaw.... Ayapllsìl yayom ayngati.
Tam tam. Txopu rä'ä si. ;)

>-< Ngaytxoa. Nìmun.


2010-08-01 @ 13:44:58 | 'o' tìnusume leiu | Ayngeyä Aylì'u (2)
Tsun nga rivun ... mevomrra lì'u?
(Oe ke omum ayholpxay >.<, mevomrr lu 22 srak?)
Etrìpa syayvi!