Zìsìkrr aSom Zera'eiu nìKì'ong


2011-04-03 @ 18:57:20 | Lahe
'awa trr 'amì'awn oe mì numtseng 'eylanhu oeyä fte ftivia. Oeng ftarmia vaykrr oeyä 'eylanìl krrwìntxuti nolìn ulte poltxe san Wiya! Po li lu hawngkrr srak? sìk. Oe holangham, talun wrrpa tsolun oe tsawketi mi tsive'a, ulte mì fìzìsìkrr tsawke ke 'i'awn ro saw hawngkrr. Slä tsakrr tslolam oel futa oeyä 'eylan nìngay poltxe. Lolu hawngkrr, ulte tsawkel mi tolok tawit. Oe lrrtok sami fa tìfpom.


Fìzìsìkrr lu yawne oeru nìftxavang. Zìsìkrr tìsomä, zìsìkrr yafkeykä asìltsan. Nìftxavang sunu oeru fìkem a tsun fko tsive'a tsawket keng txo lu hawngkrr. Mì zìsìkrr awew, fìtsenge tsawke nekll kä ye'krr, ulte atxkxe lu vawm txampxì krrä. Slä nì'ì'a zera'eiu zìsìkrr asom!
Nì'i'a nìngay!
Wrrpa tsolun fkol fì'ut tsame'änga:Nì'aw teyr sì ngul lolu taw kìfkeysì.
Slä nìkì'ong slarmu herwì tomperwì ulte mawkrr ne pay. Set tsun fko nìmun kllteti tsive'a. Oe 'efu nitram nìhawng!
'uo atxantsan lu fì'u: Fìtrr tsole'a oel.....'awvea aysyulangit a zera'u! Nang! Txantsan. Ní'aw.Syulang a fko syaw payìva herwìyä, lor nìtxan kefyak?


Ayngeyä Aylì'u

Pamrel sivi:

Tskxo:
Srake oet zayerok?

E-mail:

URL:

Säplltxevi:

Trackback