Fpì Ngaynume


2011-05-06 @ 17:50:01 | Ayvur
Fì'ut oel ngolop Ngaynumer, ulte sìlpey tsnì sivunu!


Ayngeyä Aylì'u
Pesu: TA

Rutxe peng tsmukanur oeyä SAN... (sìk):P

2011-05-07 @ 19:37:48
URL: http://tirea.skxawng.lu
Pesu: Talis

mllte ngaru ma TA.slä lahea ayhapxì lu txantsan! fìkem salmi nìltsan ulte fì'upxare lu ftxavang nìtxan! :)

txo oe livu ngeyä sa'nok, tsakrr tsngerawvìk taluna oeru lu meuia a lu nga lu 'ite oeyä :)

2011-05-09 @ 22:53:29
URL: http://mr-gedichte,blogspot.com
Pesu: Ngawng

Sunu oer nìngay tsarel!! :3 Txantsana 'upxare ma Le'eylan!

2011-05-11 @ 15:26:43

Pamrel sivi:

Tskxo:
Srake oet zayerok?

E-mail:

URL:

Säplltxevi:

Trackback